Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Written by  Jul 20, 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file tải về)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file tải về)

Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn